Lattiatyön viranomaismääräykset ja luokitukset

YLEISOHJEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Muutokset rakennusmääräyksissä sekä asunto-osakeyhtiölaissa ovat kasvattaneet asukkaan vastuuta huoneistoissa suoritettavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden mahdollisista työ- ja rakennevirheistä. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa yleiskuva lattiatyötä koskevista viranomaismääräyksistä ja -säädöksistä sekä lattiapäälysteiden teknisistä luokituksista.

1. Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja isännöitsijälle ilmoitettavat lattiatyöt

1.7.2010 voimaan astunut uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa asunto-osakeyhtiöt valvomaan, että osakkeenomistajan huoneistoremontit tehdään rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan ja määräysten mukaisesti sekä yhtiön tai toisen osakkeenomistajan työlle asettamia ehtoja noudattaen.

 

Tästä syystä huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pääsääntöisesti aina tehtävä kirjallinen ilmoitus taloyhtiön isännöintiyritykseen, joka ylläpitää taloyhtiön muutostyörekisteriä. Mikäli muutostyöt kohdistuvat rakenteisiin tai yhtiön vastuulla oleviin järjestelmiin, työlle asetetaan valvonta onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Huoneistossa tehdyt remontit kirjataan myösisännöitsijätodistukseen. Kirjallinen ilmoitus tulee antaa isännöitsijälle vähintään kuukautta ennen remontin aloittamispäivää riittävän käsittelyajan varmistamiseksi. Remonttia ei saa aloittaa ennen luvan saantia.

1.1. Lattiatyö, josta on aina ilmoitettava isännöitsijälle:

Lattian pintamateriaalin vaihtaminen toiseen materiaaliin edellyttää aina ilmoitusta. Vaihto saattaa vaikuttaa askeläänten kuuluvuuteen. Esimerkiksi pehmeä materiaali (muovimatto) vaihdetaan kovaan lattiapäällysteeseen (esim. lautaparketti).

Jos kyse on vanhan muovimaton poistamisesta, saattaa poistotyö edellyttää asbestin poistoa. Vanha pinnoite on tarkoitus jättää uuden pintamateriaalin alle.

1.2. Lattiatyö, josta ei tarvitse ilmoittaa isännöitsijälle:

Vanhan pintamateriaalin vaihtaminen uuteen samanlaiseen materiaaliin ei edellytä ilmoitusta. Esimerkiksi vanha lautaparketti poistetaan ja tilalle vaihdetaan uusi lautaparketti.

 

Lattiatyötä suunnitellessa on kuitenkin aina järkevintä ilmoittaa isännöitsijälle suunnitteilla olevista korjaustöistä taloyhtiön kannan varmistamiseksi!

2. Ääneneristys-määräykset (RakMK C1/ 1.1.2000 alkaen)

Asuinrakennukset, jotka rakennettu on 1.1.2000 jälkeen: MAHDOLLISIA RAJOITTEITA LATTIAMATERIAALIEN VAIHDOLLE.

Määräykset astuivat voimaan 1.1.2000. Vaatimukset kiristyivät erityisesti askeläänieristävyyden osalta uusissa asuinrakennuksissa. Euroopassa ja yleensä EU-alueella mitataan ja mitoitetaan päällysteestä syntyvää äänirasitetta ympäröivään tilaan, Suomessa taas lattiarakenteen läpi kulkevaa ääntä ja sen voimakkuutta alapuolisessa tai viereisessä tilassa. Uusissa määräyksissä asuntojen välisen askeläänieristävyyden suurin sallittu askeläänitasoluku L' n,w  on 53 dB. Portaista ja käytävistä asuntoihin askeläänitasoluku L'n,w saa olla enintään 63 dB.

Lattiapäällysteen alle asennettava askeläänieriste vähentää ensisijaisesti samaan huonetilaan välittyvää kopinaa. Oleellisin huoneistojen väliseen äänieristyksen tasoon vaikuttaa tekijä on kuitenkin lattiapäällysteen alla olevan aluslattian (välipohjan) kokonaisrakenne. Valtaosassa vuoden 2000 jälkeen rakennetuistakerrostaloista on lattiarakenteet mitoitettu jo suunnitteluvaiheessa siten, että suoraan betoniin liimattavia parketti- tai laattalattioita ei voida käyttää ääneneristys-määräysten takia, vaan ainoastaan uivat lattiaratkaisut ovat mahdollisia. Liimattavien lattiapäällysteiden käytön mahdollistavaa, niin sanottua "kelluvaa välipohjarakennetta", on käytetty kustannussyistä vain arvokkaimmissa kerrostalokohteissa viime vuosina.

Selvitä isännöitsijältä mahdolliset välipohjarakenteesta johtuvat rajoitteet, jos suunnitelmissa on lattiamateriaalin vaihto.

Asuinrakennukset, jotka on rakennettu 1976 -1999: KAIKKI LATTIARATKAISUT OVAT MAHDOLLISIA

Vanhan rakentamismääräyksen mukainen askeläänitasoluku L'n,w on 58 dB. Asuinkohteissa voidaan käyttää suoraan alustaan liimattavia tuotteita käyttämällä alustaan liimattavaa askelääneneristämiskorkkia tai uivissa lattiarakenteissa normaaleja parketinalusmateriaaleja.

Ilmoitus isännöitsijälle, jos lattiamateriaali vaihtuu.

Asuinrakennukset, jotka on rakennettu ennen 1976: KAIKKI LATTIARATKAISUT OVAT MAHDOLLISA                                

Rakentamismääräykset eivät koske ennen 1976 rakennettuja rakennuksia. Mikäli äänitasoa kuitenkin voidaan pitää terveydelle haitallisena, tulee tällainen

haitta poistaa kaikenikäisistä rakennuksista.

Ilmoitus isännöitsijälle, jos lattiamateriaali vaihtuu

3. Lattiapäällysteiden paloluokitus (EN 13501.1)

Suomessa siirryttiin vuonna 2006 yhteiseen eurooppalaiseen luokitusjärjestelmään.

Korkeapainelaminaatit(HPL) ja massiivi-vinyyli kuuluvat luokkaan Bfl -S1 (tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu)

Suoralaminaatit(DPL), vinyyli-, korkki- ja nahkalattiat Cfl -S1(Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti)

Lauta- ja massiiviparketit kuuluvat luokkaan Dfl -S1(tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä)

Paloluokka KUVAUS
A1FL Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon.
A2FL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.
BFL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.
CFL Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.
DFL Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.
EFL Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.
FFL Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.

                                 Savunmuodostus

s1 Savuntuotto on rajoitettu.
s2 Savuntuotto ei täytä s1 vaatimuksia.

4. CE - merkintä (CE - standardi EN 14342)

CE - merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Jo nyt käytössä oleva merkintä tulee pakolliseksi kaikkiin rakennustuotteisiin 1.7.2013 alkaen ja se sisältää seuraavat alueet:

Paloluokka

Formaldehydin vapautuminen

(Luokat E1 ja E2, jossa E1:llä matalammat emissiot)

Pentakloorin vapautuminen

(Ei ilmoiteta, jos pitoisuus alle 5 ppm)

Murtolujuus (koskee vain kantavia parketteja)

Pinnan liukkaus

Lämmönjohtavuus

Biologinen kestävyys. (Kestävyys homeen,

mietojen bakteerien ja sienten vaikutuksille)

5. Lattiamateriaalien ekologisuus ja kestävä kehitys

Niin rakennusmateriaalien kuin itse rakentamisenkin nykyvaatimukset painottavat kestävyyttä, vähähiilisyyttä ja ekologisuutta. Rakennusmateriaalien kohdalla alan teollisuuden yhteiset mittarit tuotteiden ympäristöystävällisyyden arvioimiselle raakamateriaalista hävittämiseen saakka ovat vaillinaiset, joten tuotteiden ekologisuuden vertailulle ei vielä ole saatavana kattavia elinkaaritietoja. Yhtenä edelläkävijänä alalla on toiminut sveitsiläinen parkettivalmistaja Bauwerk Parkett AG, jonka tutkimus parkettilattioiden ekotasapainosta analysoi parkettilattioiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta.

Mittareiden puuttumisen takia vertailuja ja valintoja tehdään jatkossakin vielä vahvasti mielikuvatasolla. Tulevaisuudessa lattiaratkaisujen ympäristöystävällisyyttä tulisi voida tarkastella mielikuvien sijaan ekologisena -, sosiaalisena - sekä taloudellisena kestävyytenä.